Regler for Libertære Socialister

Her kan du læse Libertære Socialisters regler.

Regler for føderationen Libertære Socialister
Vedtaget på LS’ 8. ordinære kongres
København, januar 2014

Libertære Socialister // kontakt@libsoc.dk // libsoc.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING

REGLERNE
§1 NAVN
§2 FORMÅL
§3 FØDERATIONENS STRUKTUR
– Hierarki
– Arbejdsposter
§4 MEDLEMSKAB
– Optagelse af medlemmer
– Støttemedlemmer
– Eksklusion af medlemmer
§5 LOKALGRUPPER
– Oprettelse
– Opløsning
§6 LYNAFSTEMNING
– Myndighed
– Forslag
– Varsling
– Afstemning
§7 KOORDINATIONSRÅD
– Myndighed
– Tid og sted
– Deltagelse
– Indkaldelse
– Forslag
– Beslutningsdygtighed
– Afstemning
– Referat
§8 KONGRES
– Myndighed
– Tid og sted
– Deltagelse
– Indkaldelse
– Forslag
– Beslutningsdygtighed
– Afstemning
– Referat
– Hastekongres
§9 ARBEJDSPOSTER
– Koordinationssekretær
– Føderationskasserer
– Økonomiassistenter
– International sekretær
§10 ARBEJDSGRUPPER
§11 ØKONOMI
– Generelle bestemmelser
– Økonomirapporten
– Økonomiudvalget
– Kontingent
– Størrelse
§12 AFSTEMNINGER
§13 OPLØSNING

 

INDLEDNING

Libertære Socialisters regler skal sikre, at medlemmerne har direkte demokratisk styring med alle dele af organisationen og samtlige beslutningsprocesser, og at disse er gennemskuelige for alle. Alle de dele af organisationen, som behandles i reglerne, er også til debat og underlagt medlemmernes direkte demokratiske afgørelser.

Grunden til, at vi i LS tager vores interne organisationsstruktur så alvorligt, som vi gør, skal findes i vores ideer om præfiguration. Præfiguration dækker over den simple idé, at vores organisation her og nu bør afspejle det samfund, vi kæmper for.

Vi vil derfor i vores egen organisation efterleve vores principper om direkte demokrati, lighed og frihed. På den måde kan vores organisation ved eksemplets magt vise, at en anden måde at organisere sig på er mulig.

Et andet vigtigt begreb i LS er føderalisme. Føderalisme er et organisationsprincip, som står i modsætning til centralismen; et princip som sikrer, at vi kan samarbejde og samtidig fastholde initiativet og magten hos medlemmerne og lokalgrupperne.
Den føderalistiske struktur i LS har forskellige niveauer, hvoraf de vigtigste er: 1) lokalgrupper, 2) koordinationsråd og 3) kongresser.

Det er i lokalgrupperne, de fleste beslutninger træffes, og derfra organisationens aktiviteter udspringer. Koordinationsrådet afholdes én gang om måneden, og alle lokalafdelinger vælger én koordinator til at deltage i dette møde. Koordinationsrådet er det møde, som gør LS i stand til at tage løbende beslutninger, som gælder for hele føderationen. Kongressen er det øverste beslutningsorgan for LS. Kongressen afholdes to gange om året (efterårs - og forårskongres), og alle LS’ medlemmer kan deltage.

På kongressen tages vigtige overordnede beslutninger for hele føderationen, fx ændringer af vores politiske papirer eller regler og valg af personer til forskellige arbejdsposter. Alle medlemmer af LS har således direkte demokratisk indflydelse på alle føderationens beslutninger.

Vi håber, at denne korte indledning har givet dig mod på at læse det samlede regelsæt, Vimener, det er vigtigt, at alle medlemmer forstår den måde, som LS fungerer på, da det sikrer størst mulig indflydelse for samtlige medlemmer. Så hvis du er i tvivl om noget, så spørg den nærmeste LS'er.

REGLERNE

§1 NAVN

Føderationens navn er Libertære Socialister, hvilket forkortes LS.

§2 FORMÅL

Føderationens formål er at arbejde for de politiske mål, som er beskrevet i LS’ politiske dokumenter.

§3 FØDERATIONENS STRUKTUR

LS kan træffe beslutning på en række forskellige niveauer. Rækkefølgen er:

  • Kongres samt hastekongres
  • Koordinationsråd
  • Lynafstemning
  • Lokalgrupper
  • Arbejdsgrupper

Kongresser, koordinationsråd og lynafstemninger kaldes ”føderationsorganer”, fordi de kan træffe beslutninger, der vedrører hele føderationen.

LS har følgende arbejdsposter (mandathavere), som vælges på efterårskongressen og hvis mandater er beskrevet i §9:

  • Koordinationssekretær
  • Føderationskasserer samt to assistenter (som sammen udgør økonomiudvalget)
  • International sekretær

En mandathavers arbejdspost inddrages, såfremt der gennem et føderationsorgan erklæres mistillid til mandathaveren.

§4 MEDLEMSKAB

Optagelse af medlemmer

Alle, der er enige i LS' minimumsprogram og har lyst til at være aktive, kan blive medlemmer. Hvis man sympatiserer med LS' politik, men ikke nødvendigvis har lyst eller mulighed for at være aktive, kan blive støttemedlemmer.

Optagelse sker som hovedregel gennem lokalgrupperne. For at blive optaget, skal man have deltaget på to lokalgruppemøder inden for to måneder. Efter at et medlem er blevet optaget, giver lokalgruppen besked til koordinationssekretæren. Alternativt kan ansøgning om medlemskab behandles af koordinationsrådet eller kongressen ved henvendelse til føderationens kontaktmail.

Koordinationssekretæren er ansvarlig for, at nye medlemmer får adgang til relevante netfora inden for en uge efter at medlemskabet er godkendt.

Medlemmet får stemmeret i føderale anliggender, når den første betaling af medlemskontingentet er registreret.

Støttemedlemmer

Hvis man ikke ønsker at deltage aktivt, kan man blive støttemedlem ved at henvende sig til LS. Støttemedlemmer inviteres til at deltage i LS-aktiviteter, men får ikke stemmeret eller adgang til det interne forum. Støttemedlemmer, der støtter føderationen med mindst 150 kr. årligt, kan få tilsendt DIREKTE AKTION og lignende udgivelser.

Eksklusion af medlemmer

Eksklusion kan ske, hvis et medlem forsætligt
a) bryder LS’ vedtagelser, herunder minimumsprogrammet,
b) øver skade på LS’ materialer eller medlemmer,
c) gentagne gange øver grov skade på LS' omdømme, eller
d) i tilfælde af grov og gentagen illoyalitet.

Kongressen og det eksklusionsbegærede medlems lokalgruppe er eksklusionsdygtige organer.

Man begærer et medlem ekskluderet ved at sende en skriftlig eksklusionsbegæring til koordinationssekretæren eller ved at fremlægge denne for det eksklusionsbegærede medlems lokalgruppe. Begæringen skal angive, hvem begæringen retter sig mod, hvilke(t) brud som er blevet begået og hvem der har sendt begæringen. Begæringen skal også specificere, om medlemmet udover eksklusionen, henholdsvis skal miste adgang til LS' interne forum og forbydes at møde op på LS’ offentlige arrangementer.

Det eksklusionsdygtige organ har ansvar for at overlevere begæringen til det eksklusionsbegærede medlem.

Medlemmet har ret til at forsvare sig på to måder: skriftligt og mundtligt. Skriftligt forsvar sendes til koordinationssekretæren eller lokalgruppen inden to uger fra begæringen er modtaget.
Både det eksklusionsbegærede medlem og det begærende medlem har ret – hvis sagen tillader det – til at være anonyme når sagen lægges frem for et eksklusionsdygtigt organ.

Er det ikke åbenbart, at det eksklusionsbegærede medlem har begået brud på vedtagelserne, skal der nedsættes en efterforskningskomité, som skal udrede sagen:
a) Komitéen skal nedsættes på det eksklusionsdygtige organs første møde, efter at det har modtaget eksklusionsbegæringen.
b) Komitéen skal bestå af fem medlemmer, som vælges ved lodtrækning.
c) Komitéens opgave er at forsøge at kortlægge sagen og lave en redegørelse, som anbefaler, hvad der bør gøres. Denne redegørelse fremlægges for det eksklusionsdygtige organ senest fire uger, efter at komiteen er nedsat.
d) Hvis redegørelsen ikke indeholder bevis, som viser, at den eksklusionsbegærede har brudt vedtagelserne, skal anbefalingen være afvisning af eksklusionsbegæringen.
e) Det eksklusionsdygtige organ skal træffe en afgørelse på første møde efter det har modtaget efterforskningskomitéens rapport.

Et ekskluderet medlem har ret til at anke til et højere eksklusionsdygtigt organ inden to uger fra eksklusionen blev foretaget. Man kan ikke anke hvis man bliver ekskluderet af kongressen.

Den ekskluderede kan ansøge om medlemskab igen efter et år.

§5 LOKALGRUPPER

LS består hovedsageligt af lokalgrupper, der er selvstyrende inden for rammerne af føderationens vedtagelser, minimumsprogram og regler.

Oprettelse

En forsamling på tre personer, heraf mindst ét LS-medlem, kan på begæring godkendes som en lokalgruppe af et føderationsorgan.

Opløsning

En lokalgruppe kan opløse sig selv efter egne regler. Endvidere kan en lokalgruppe på begæring opløses af koordinationsrådet eller kongressen,
hvis den
a) ikke følger føderationens vedtagelser, herunder minimumsprogrammet,
b) undlader at sende en koordinator til koordinationsrådet tre gange i træk, eller
c) ikke længere har mindst tre medlemmer.

§6 LYNAFSTEMNING

Myndighed

a) Lynafstemninger er LS’ øverste myndighed mellem koordinationsrådene.
b) Lynafstemninger må ikke indeholde forslag som forudsætter brug af mere end 5000 kroner.

Forslag

Når man vil starte en lynafstemning, skal man skrive et forslag til en beslutning og lægge det op på LS' forum som et forslag til lynafstemning. Hvis forslaget får støtte af en tiendedel af medlemmerne, skal lynafstemningen afholdes.

Varsling

Når en tiendedel er nået, skal forslagsstilleren varsle koordinationssekretæren, som inden for 24 timer skal oprette en lynafstemning på LS’ interne forum og sende besked ud til alle medlemmer på SMS og mail med angivelse af stemmefrist.

Afstemning

a) Afstemningsfrist
Medlemmerne har tre dages frist til at stemme, fra meddelelsen om lynafstemningen er blevet udsendt.
Hvis et forslag har opnået støtte fra et flertal af alle medlemmer, kan beslutningen effektueres før den formelle afslutning på afstemningen.

b) Stemmelighed

Ved stemmelighed første gang bliver der sendt en ny lynafstemning ud.
Ved stemmelighed anden gang består den allerede eksisterende beslutning. Hvis der ikke findes en eksisterende beslutning, afgøres afstemningen ved næste koordinationsråd.

§7 KOORDINATIONSRÅD

Myndighed

Koordinationsrådet er LS’ øverste myndighed mellem kongresserne. I tilfælde af, at der opstår tvivl
om, hvordan reglerne skal tolkes, har koordinationsrådet mandat til at fastlægge en midlertidig tolkning, indtil spørgsmålet kan afklares på næste kongres.

Tid og sted

Koordinationsrådet afholdes én gang om måneden – fortrinsvis den første lørdag eller søndag i måneden – hvis ikke et føderationsorgan har bestemt andet. Koordinatorerne og koordinationssekretæren fastsætter sammen detaljerne for tid og sted. Koordinationssekretæren udsender indkaldelser på LS’ interne forum.

Deltagelse

a) Koordinatorer har pligt til at deltage. Hver lokalgruppe skal til enhver tid have en koordinator og en suppleant. Disse kan frit udskiftes af lokalgruppen efter behov.

b) Koordinationssekretæren og et medlem af økonomiudvalget har som udgangspunkt pligt til at deltage.

c) Øvrige ordinære medlemmer har ret til at deltage.

d) Andre har mulighed for at deltage, hvis det godkendes af en lokalgruppe eller af koordinationsrådet.

Indkaldelse

Koordinationsrådet skal indkaldes senest to uger før på LS' interne forum. Indkaldelsen skal indeholde frister for at fremsætte forslag samt detaljer om tid og sted.

Forslag

a) Forslag skal foreligge syv dage før koordinationsrådet og publiceres på LS’ interne forum. Forslag som ikke er publiceret syv dage før koordinationsrådet behandles ikke.
b) Koordinationsrådet kan, når det mødes, foretage mindre redigeringer af forslag.

Beslutningsdygtighed

Koordinationsrådet kan træffe beslutninger, når mindst halvdelen af koordinatorerne er til stede.

Afstemning

a) Koordinationsrådet
Når koordinationsrådet mødes, stemmer koordinatorerne om, hvilke forslag, der skal sendes til afstemning i lokalgrupperne. Én koordinator fra hver lokalgruppe har stemmeret.

b) Lokalgruppemøderne
Lokalgrupperne stemmer om de forslag, som koordinationsrådet har sendt til afstemning. Fristen for at afgive stemmer er syv dage efter koordinationsrådet.

Referat

a) Der skal føres både diskussionsreferat og beslutningsreferat.
b) Referaterne skal publiceres på LS’ forum inden tre dage efter koordinationsrådet.
c) Beslutningsreferatet bruges som grundlag for udformningen af et internt nyhedsbrev.
d) Koordinationssekretæren har ansvar for, at nyhedsbrevet postes på forum og udsendes til alle føderationens medlemmer og støttemedlemmer.

§8 KONGRES

Myndighed

a) Kongressen er LS’ øverste myndighed.
b) Det er kun kongressen, som kan ændre føderationens navn, logo, regler, politiske papirer, samarbejdsaftaler og budget.

Tid og sted

a) Der afholdes kongres to gange årligt: forår og efterår. Kongressen foregår over en weekend. Koordinationsrådet fastsætter detaljerne for tid og sted. Udgifter til mad og praktiske fornødenheder i.f.m. kongressen dækkes af føderationen.
b) Forårskongressen fokuserer på LS' politik og aktivitet, efterårskongressen på LS' struktur og organisation.

Deltagelse

a) Medlemmer har ret til at deltage, og mandathaverne i føderationen har pligt til at deltage.
b) Andre har mulighed for at deltage, men beslutningen om deltagelse skal godkendes af en lokalgruppe, koordinationsrådet eller kongressen.
c) Rejseudgifter (svarende til offentlig transport) udlignes på alle kongresdeltagere, med mindre andet (fx rejserefusion) vedtages af et føderationsorgan.

Indkaldelse

a) Kongressen skal indkaldes senest tre uger før på LS' interne forum og på mail og sms.
b) Indkaldelsen skal indeholde frister for at fremsætte forslag samt detaljer om tid og sted.

Forslag

a) Originalforslag kan stilles skriftligt til og med dagen før kongressen eller ved fremmøde på kongressen. Originalforslag skal publiceres på LS' interne forum
b) Ændringsforslag kan stilles løbende.

Beslutningsdygtighed

Kongressen er beslutningsdygtig, når indkaldelsen er godkendt, og der er flere medlemmer til stede end medlemmer, der har meldt afbud.

Afstemning

a) Afstemningsmetode

Er 25% eller flere af de afgivne stemmer blanke, genåbnes diskussionen, såfremt nogen begærer ordet. Skriftlig/hemmelig afstemning anvendes, når det begæres af blot én af mødedeltagerne.

b) Stemmelighed

Ved stemmelighed første gang bliver der ny diskussion efterfulgt af en ny afstemning.
Ved stemmelighed anden gang falder forslaget.
c) Ikrafttrædelse

Ændringer i regler træder i kraft omgående.
I to uger efter kongressen kan de samlede forslag vedtaget på kongressen indstilles til forkastelse via lynafstemning.

Referat

a) Der skal føres både diskussionsreferat og beslutningsreferat.
b) Referaterne skal offentliggøres på LS’ interne forum inden for en uge efter kongressen.
c) Referaterne skal godkendes på det førstkommende koordinationsråd, efter at de er blevet offentliggjort.

Hastekongres

a) Begæring
Begæring med originalforslag publiceres på LS’ interne forum. Hvis begæringen får støtte af en femtedel af medlemmerne skal hastekongressen afholdes.

b) Varsling
Når en femtedel er nået skal begæreren varsle koordinationssekretæren, som inden for 24 timer skal sende besked ud til alle medlemmer på SMS, e-mail og forum.

c) Indkaldelse
Indkaldelsen skal indeholde et forslag til program samt information om tid og sted. Den skal sendes ud til alle medlemmer via e-mail og lægges op på det interne forum inden en uge efter, at medlemmerne er blevet varslet.

d) Tid og sted
Hastekongressen skal foregå over en weekend mellem to og fire uger efter indkaldelsen.
Koordinationssekretæren fastsætter detaljerne for tid og sted i samråd med lokalgrupperne.

e) Program
Hastekongressen skal åbnes som almindelige kongresser. Det øvrige program indeholder i udgangspunktet kun diskussion af og afstemning om indkomne forslag.

f) Øvrige regler
Hastekongressen deler følgende regler med andre kongresser:

Myndighed
Deltagelse
Forslag
Beslutningsdygtighed
Referat

§9 ARBEJDSPOSTER

Koordinationssekretær

Koordinationssekretæren vælges på efterårskongressen.

a) Begrænsning

Man kan ikke være koordinationssekretær i mere end to år i træk.
b) Opgaver
Koordinationssekretæren har ansvar for følgende opgaver:

At stå for afholdelsen af lynafstemninger, koordinationsråd, kongresser og hastekongresser, herunder:

Udsendelse af varsler og indkaldelser.
 At tilbyde at skrive referat i forbindelse med koordinationsråd.
At udsende koordinationsrådets endelige forslag til afstemning i lokalgrupperne.
 At indsamle resultaterne fra afstemningerne i lokalgrupperne og opsummere og publicere dem på LS’ interne forum.
At publicere referater på LS’ interne forum og sørge for at tidsfristerne i den forbindelse bliver overholdt.
At tjekke føderationens kontaktmail regelmæssigt og informere medlemmerne om henvendelser af almen interesse samt at besvare mails stilet til føderationen, om nødvendigt efter samråd med medlemmerne.
 At være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål potentielle og nye medlemmer måtte have.
At sørge for, at nye medlemmer får adgang til det interne forum m.m. inden for en uge efter at medlemskabet er godkendt.
 At behandle eksklusionsbegæringer i henhold til medlemskabsparagraffen.
At holde medlemsregisteret ajourført og oplyse om lokalafdelingernes stemmevægt forud for koordinationsrådsafstemninger.
At aflægge beretning til kongressen og eventuelt koordinationsrådet hvis det kræves.
At oplære den næste koordinationssekretær
Føderationskasserer

Føderationskassereren vælges på efterårskongressen og tegner organisationen.

a) Begrænsning

Man kan ikke være føderationskasserer i mere end to år i træk.
b) Opgaver
Føderationskassereren har ansvar for følgende opgaver:

At føre løbende regnskab samt bogføre indtægter og udgifter.
At udbetale beløb, der er godkendt af økonomiudvalget.
Udarbejdelse af de månedlige økonomirapporter, som beskrevet i §11.
At aflægge regnskab og beretning for det forløbne år ved efterårskongressen.
At stille forslag til et årsbudget ved efterårskongressen.
At dokumentere bogføringen løbende over for økonomiassistenterne.
At oplyse saldoer inden for en uge efter anmodning fra et medlem.
At fremlægge og opklare det løbende regnskab for koordinationsrådet, hvis en koordinator ønsker det.
At oplære den næste føderationskasserer.
Økonomiassistenter

To økonomiassistenter vælges på efterårskongressen

a) Begrænsninger

Man kan ikke være økonomiassistent i mere end et år i træk.
b) Opgaver
Økonomiassistenterne assisterer og kontrollerer føderationskassereren i dennes opgaver. Deres opgaver er især:

At kontrollere, at føderationskassererens bogføring af indtægter og udgifter er korrekte.
At assistere føderationskassereren i udarbejdelsen af de månedlige økonomirapporter samt regnskab og beretning ved kongressen.
At udfylde føderationskassererens opgaver midlertidigt, hvis denne er forhindret i at løse sine opgaver, eller hvis dennes mandat inddrages.
International sekretær

Den internationale sekretær vælges på efterårskongressen.

a) Begrænsninger

Man kan ikke være international sekretær i mere end to år i træk.
b) Opgaver
Den internationale sekretær har ansvar for følgende opgaver:

At repræsentere LS i Anarkismo-samarbejdet.
At varetage LS’ internationale relationer.
 At aflægge beretning til kongressen og eventuelt koordinationsrådet, hvis det kræves.
At oplære den næste internationale sekretær

§10 ARBEJDSGRUPPER

a) Arbejdsgrupper arbejder med et bestemt politisk eller praktisk område.
b) Arbejdsgrupper kan oprettes af alle medlemmer.
c) Arbejdsgrupper er åbne for alle medlemmer, men ikke-medlemmer kan inviteres til at deltage.
d) Arbejdsgrupper kan godkendes af et føderationsorgan. En godkendelse indebærer at gruppen handler i tråd med LS’ politiske papirer. Godkendte arbejdsgrupper kan nedlægges af et føderationsorgan.
e) Godkendte arbejdsgrupper kan på vegne af føderationen udsende udtalelser eller udføre praktiske opgaver, men de bør afstå fra udtalelser og arbejdsopgaver, som efter deres skøn kan vække kontroverser i føderationen.
f) Arbejdsgrupper kan gives rejserefusion efter ansøgning til et føderationsorgan.

§11 ØKONOMI

Generelle bestemmelser

a) LS’ grupper er selvstændige økonomiske enheder. Der påhviler ikke føderationen nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler føderationens lokalgrupper og medlemmer.
b) LS er en selvstændig økonomisk enhed. Der påhviler ikke føderationens lokalgrupper og medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler føderationen.

Økonomirapporten

Økonomirapporten er en månedlig rapport, der skal lægges ud på LS’ interne forum tre dage før fristen for indsendelse af originalforslag til hvert koordinationsråd. Den skal som minimum indeholde følgende:

Beretning for den forløbne måned
Oversigt over den forløbne måneds indtægter og udgifter
Foreløbigt regnskab for indeværende kongresperiode, sammenholdt med budgettet for kongresperioden
Medlemstal fordelt på kontingentsatser
Kontaktoplysninger på økonomiudvalget
Økonomiudvalget

Økonomiudvalget udgøres af føderationskassereren og de to økonomiassistenter. Økonomiudvalget kommunikerer løbende for at løse følgende opgaver kollektivt:

Indkræve kontingenter og andre udeståender.
Godkende udbetalinger, der er i overensstemmelse med reglerne.
Udbetale de beløb til faste udgifter, der fremgår af budgettet.
Behandle og godkende økonomirapporter, regnskaber og beretninger.
Behandle ansøgninger om udsættelse, reduktion eller ophør af kontingentindbetaling.
Oplyse koordinationssekretæren om manglende kontingentindbetalinger.
Kontingent

Efterårskongressen fastsætter LS’ kontingentstørrelserne. Ændringer af kontingentsatserne har ikke tilbagevirkende kraft.
Lokalgrupperne kan frit fastsætte lokale kontingenter.

Følgende regler gælder kun for føderationskontingentet.

a) Manglende kontingentindbetaling

Efter en måneds forsinkelse udsender økonomiudvalget en skriftlig påmindelse.
Efter seks måneders forsinkelse overgår medlemmet til støttemedlemskab. Koordinationssekretæren og lokalgruppen underrettes. Ønsker man derefter at blive medlem igen kan man stemmes direkte ind på et lokalgruppemøde.
Størrelse

 a) Almindelige medlemmer
Almindelige medlemmer betaler mindst 100 kr. om året.
 b) Støttemedlemmer
Støttemedlemskab er gratis, men hvis man støtter føderationen med mindst 150 kr. årligt, kan man få tilsendt DIREKTE AKTION og lignende udgivelser.

§12 AFSTEMNINGER

 Beslutninger afgøres ved simpelt flertal (50% + 1) af stemmer afgivet for eller imod forslaget. Blanke stemmer tælles ikke med.
Når der er flere kandidater til en post foretages skriftlig afstemning efter modificeret Borda-metode:
Hver stemmeberettiget laver en liste med kandidater i prioriteret rækkefølge, dog maksimalt det antal kandidater, der skal vælges mellem. Listerne indsamles, og kandidaterne tildeles point således at første kandidat får n point, anden kandidat n-1 point, tredje n-2 osv., hvor n er antallet af kandidater på sedlen. Den kandidat, der får flest point, vinder, fulgt af kandidaten med næstflest point osv. Stemmelister med flere kandidater, end der skal vælges mellem, samt stemmelister, der ikke lader sig tyde entydigt, kasseres.

§13 OPLØSNING

a) Opløsning af føderationen kan kun ske på en kongres ved to tredjedeles flertal.
b) Føderationens formue deles i tilfælde af opløsning til udgivelse af bladet Direkte Aktion.
c) Opløsning kan ikke finde sted, hvis der har været ændret i paragraf §8 og §13 på eller siden sidste ordinære kongres.